Disclaimer & privacy | Feenstra riviercruises

Disclaimer & privacy

Privacyverklaring

Feenstra Rijn Lijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Feenstra Rijn Lijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Feenstra Rijn Lijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden bij Feenstra Rijn Lijn verzamelt en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Wanneer u een boeking maakt bij Feenstra Rijn Lijn

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker;Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking);
 • Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een "thuisblijver" welke wij in geval van nood kunnen benaderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken.

In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

 • Bij de reizen over de Donau wordt gevraagd om uw paspoortgegevens (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig);
 • Wanneer u reist met hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een rollator of rolstoel) kan het voorkomen dat wij u vragen om een formulier in te vullen en daarbij informatie te vertrekken over het betreffende hulpmiddel;
 • Uw bankrekeninggegevens indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht;
 • Bij boeking door minderjarige reizigers vragen wij om een (schriftelijke) ouderverklaring. In een aantal gevallen wordt hierbij tevens om een kopie paspoort van de ouders/voogd gevraagd.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres;
 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam.

Wanneer u zich aanmeldt voor (reclame) uitingen per post

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats.

Wanneer u deelneemt aan onze beursactie

Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u deelneemt aan onze beursactie.

Wanneer u contact met ons opneemt:

Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u, in welke vorm, contact met ons opneemt.

Wanneer u onze website bezoekt

Benieuwd naar de cookies die gezet worden? Dat leest u hier

Het verwerken van persoonsgegevens:

We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

Om contact met u op te nemen

Wij gebruiken uw gegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen wanneer:

 • Wanneer u een boeking hebt gemaakt;
 • Wanneer u informatie bij ons heeft opgevraagd;
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief;
 • Wanneer u heeft deelgenomen aan een winactie;
 • Wanneer u een klacht heeft ingediend.

Om de reis die u geboekt heeft te verzorgen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door uw geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking;
 • Aanvullende door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw mobiliteit en/of gezondheid.

Persoonsgegevens van je reisgenoten

 • We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op uw boeking staan omdat u samen op vakantie gaat.
 • Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Feenstra Rijn Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Feenstra Rijn Lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer, E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Feenstra Rijn Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Feenstra Rijn lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
 • straat, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer(s), E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website;
 • Het verzorgen van uw reis aan boord van de schepen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de verzending van de brochure en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke voogd.

Bewaartermijn

Feenstra Rijn Lijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Feenstra Rijn Lijn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Feenstra Rijn Lijn
Rijnkade 12
6811 HA
ARNHEM
Tel: 026-4452805
E-mail: info@feenstrarijnlijn.be

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Feenstra Rijn Lijn is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Feenstra Rijn Lijn gecreëerde site. Feenstra Rijn Lijn wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Feenstra Rijn Lijn geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Feenstra Rijn Lijn uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Feenstra Rijn Lijn zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Feenstra Rijn Lijn is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen Feenstra Rijn Lijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Feenstra Rijn Lijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

© Copyright

© 2010-2019 Feenstra Rijn Lijn. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders van deze website.